Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wypełniania funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych – tj. adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego – decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

 • Przedstawienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określoną dostawę, usługę lub robotę budowlaną w każdym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania procesu udzielania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia – od powstania i zidentyfikowania potrzeby po stronie zamawiającego, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zawarcie umowy – do zakończenia procesu jej realizacji przez wykonawcę.
 • Wykreowanie postawy prawidłowego posługiwania się zasadami i normami etycznymi w ramach czynności wykonywanych w zamówieniach publicznych.
ADRESACI STUDIÓW

Studia są adresowane do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych, a także wszystkich tych, którzy są zainteresowani podjęciem pracy w sektorze zamówień publicznych.

KORZYŚCI

Absolwent uzyska:
 • wiedzę o specyfice zamówień publicznych, ich miejscu w systemie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, administracyjnego, finansów publicznych, prawa handlowego oraz ekonomii.
 • pozna procedury udzielania zamówień publicznych, a także identyfikowania problemów, które mogą się pojawić podczas ich przebiegu.
 • będzie potrafił przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na określoną dostawę, usługę lub robotę budowlaną w każdym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów:
 • Wprowadzenie do zamówień publicznych
 • Nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wybrane elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w nawiązaniu do zamówień publicznych
 • Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. euro
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 • Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne - studium przypadku
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe
 • Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • System kontroli zamówień publicznych
 • System zamówień publicznych w prawie UE oraz wydatkowanie środków w ramach projektów finansowanych ze środków UE
 • Nowe podejście do zamówień publicznych
 • Przygotowanie do egzaminu końcowego
ORGAZNIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry. Program zakłada realizację 195 h dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele).

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2800 zł 1500 zł x 2 semestry  320 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!