Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

CELE STUDIÓW

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozporządzenie MNiSW z dn. 17.01.2012). Studia umożliwiają uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną, dotyczącej ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych. Zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Założenia programowe studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu od lekkiego do głębokiego), tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla osób zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela studia będą krokiem w kierunku zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego lub/i zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy w szkole lub innej placówce oświatowej w zakresie pracy (edukacyjnej, terapeutycznej) z dziećmi, uczniami, wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół i placówek edukacyjnych.

KORZYŚCI

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela z osobami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół placówek oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, czy ogólnodostępnych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) umożliwiającą im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem w środowisku edukacyjnym, społecznym.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozporządzenie MNiSW z dn. 17.01.2012). Studia umożliwiają uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz w ramach realizowanych zajęć w toku studiów otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu IS (integracja sensoryczna) lub WWR (wczesne wspomaganie rozwoju). Szkolenie za zgodą słuchaczy może być prowadzone w ramach studiów podyplomowych.

Moduł wprowadzający do specjalności:
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią
 • Wybrane problemy psychologii zdrowia i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy
 • Przepisy prawa dotyczące uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością
 • Psychologiczne uwarunkowania edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością
Moduł wprowadzenie do diagnozy i terapii:
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością
 • Diagnoza i terapia uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się (ze SPE)
 • Wybrane metody terapii zaburzonych zachowań
 • Terapia pedagogiczna
Moduł wprowadzenie do metodyki edukacji i terapii
 • Praca z uczniem z autyzmem
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju
 • Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wychowaniu przedszkolnym
 • Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
ORGAZNIZACJA ZAJĘĆ
 • trzy semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele)
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu
 • ilość godzin dydaktycznych: 350 ( w tym seminarium/projekt) + 120 h praktyk studenckich

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line. Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów, odbycie praktyki oraz przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
3000 zł 1600 zł x 2 semestry  340 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!