Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi oraz bezpieczeństwem narodowym. Słuchacze zapoznają się m.in. z prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji niejawnych, metodami i środkami zapewnienia ochrony informacji oraz systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – w myśl regulacji UE oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

ADRESACI STUDIÓW

Kształcenie w ramach tych studiów można podjąć po ukończonych studiach kierunkowych magisterskich, inżynierskich lub licencjackich. Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

KORZYŚCI

Absolwent zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, zarządzania i ochrony informacji (danych osobowych i danych biznesowych). Będą również przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami światowymi, pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie Inspektora Ochrony Danych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

1.Moduł ochrony danych osobowych 2.Moduł informacji niejawnych 3.Moduł zadań i kompetencji Inspektora Ochrony Danych
 • Podstawy prawne (międzynarodowe, europejskie, krajowe) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
 • System ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne).
 • Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu danych osobowych (bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo dokumentów, obieg dokumentów).
 • Prawne i praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych (bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne, standardy ochrony informacji niejawnych w UE, bezpieczeństwo informacji biznesowej, archiwizowanie dokumentów niejawnych).
 • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.
 • Ochrona informacji niejawnych w stanach kryzysowych i nadzwyczajnych.
 • Sytuacja prawna administratorów danych osobowych (kwestie praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej).
 • Etyka zawodowa.
 • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.
ORGAZNIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry. Program zakłada realizację około 180h dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele). Zajęcia realizowane będą w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on - line. Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 800 zł 1500 zł x 2 semestry  320 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!