Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

LEAN MANAGEMENT

CELE STUDIÓW

OPIS KIERUNKU

Kierunek Lean Management to studia dostarczające praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w organizacjach. Szybka, skuteczna zmiana w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne jest konieczna do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Lean Management dostarcza skutecznych koncepcji oraz narzędzi do takiej zmiany i dlatego stał się dzisiaj najczęściej wybieraną metodologią do zarządzania procesami w firmach. Generuje to zapotrzebowanie na Ekspertów oraz Managerów Lean / Kaizen / Ciągłego Doskonalenia zarówno w organizacjach produkcyjnych, jak i usługowych. Kierunek Lean Management odpowiada na to zapotrzebowanie i skierowany jest do obu sektorów. W program studiów wbudowane są aspekty ogólne związane z zarządzaniem organizacją oraz wprowadzaniem zmian.

Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości”, a specyficzne dla usług to „Przepływ informacji w procesach usługowych” oraz „Zwinne zarządzanie (Agile)”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabiegiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.

Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych metodach działania. Metodologia ta stosowana jest praktycznie w całym przemyśle samochodowym (Automotive) w firmach takich jak Toyota, General Motors czy Porsche, przenikając obecnie do wszystkich innych gałęzi przemysłu. Poniżej podano tylko niektóre zyski z wdrożenia Lean:

 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa jakości
 • Skrócenie czasów przejścia
 • Wygenerowanie oszczędności
 • Podniesienie satysfakcji klienta
 • Zaangażowanie pracowników

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy w wieloletnim doświadczeniem w firmach z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie warsztatu.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby skutecznie realizować cele biznesowe tych organizacji

ADRESACI STUDIÓW
 • Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
 • Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów
 • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • Osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i organizacji

KORZYŚCI

Osoba kończąca studia Lean Management jest przygotowana do praktycznego prowadzenia warsztatów, szkoleń i wdrożeń Lean. Coraz częściej wymagają się tego typu umiejętności od wszystkich Specjalistów i Menadżerów w organizacji. Umiejętności te są kluczowe dla stanowisk Specjalisty / Eksperta Lean, Menadżera Lean / Kaizen, Eksperta / Menadżera Ciągłego Doskonalenia

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Wprowadzenie do Lean
 • Wartość dla klienta
 • Czynności dodające i nie dodające wartości
 • Straty jako podstawowa koncepcja Lean
 • Przepływy jako podstawowa koncepcja Lean
Zwinne zarządzanie (Aglie)
 • Specyfika organizacji usługowych w odniesieniu do potrzeb klienta
 • Tworzenie przepływu za pomocą metodologii Scrum
 • Kanban Board jako skuteczna metoda zarządzania procesami
Budowanie strategii
 • Metodologia Hoshin Kanri
 • Roczny cykl Hoshin
 • Taktyczne raporty A3
Mapowanie strumienia wartości (VSM)
 • Rodziny produktów, czas taktu, czas cyklu, czas procesu
 • Mapa stanu obecnego
 • Mapa stanu przyszłego
 • Budowanie listy działań
Raport 8D. Rozwiązywanie problemów jakościowych
 • Definiowanie problemu (5W1H)
 • Analiza problemu (Ishikawa, 5xdlaczego)
 • Działania korekcyjne i prewencyjne (CAPA)
Zarządzanie wynikami
 • Rola kierownictwa w skutecznym zarządzaniu firmą
 • Wskaźniki (KPI) a poziom organizacji
 • Budowanie systemu zarządzania wynikami
Seminarium I
 • Przygotowanie projektu kończącego I semestr
Zarządzanie zmianą
 • Konfrontacja ze zmianą
 • Postawy i zachowania w procesie zmiany
 • Fazy zmiany
 • Praca z oporem
Szybkie przezbrojenie maszyn SMED
 • Kroki SMED i obserwacje procesu
 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne
Praca standaryzowana
 • Wyrównywanie obciążeń na stanowiskach pracy
 • Tworzenie instrukcji
 • Instruktaż stanowiskowy (TWI) jako integralny element pracy standaryzowanej
Przepływ informacji w procesach usługowych
 • Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
 • Stan obecny vs. stan przyszły
 • Oprogramowanie do tworzenia map procesów
5S jako metoda organizacji miejsca pracy
 • Wdrożenie kroków 5S
 • Strefowanie
 • Audyt 5S
System sugestii pracowniczych
 • Mała zmiana (Kaizen) jako podstawa doskonalenia procesów
 • Zarządzanie systemem sugestii
 • Zasady zgłaszania usprawnień
Toyota Kata
 • Kata doskonalenia
 • Kata coachingu
 • Eksperyment jako narzędzie kierunkowej zmiany
Seminarium II
 • Przygotowanie projektu kończącego II semestr
ORGAZNIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry. Program zakłada realizację około 180 h dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele). Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń / gier umożliwiających doświadczenie narzędzi Lean. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymianą wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów. Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz przygotowanie projektu ilustrującego praktyczną umiejętność stosowania co najmniej jednego, wybranego narzędzia Lean.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

WYMAGANE DOKUMENTY
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych i na stronie www.podyplomowe.spoleczna.pl)

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
4 000 zł 2100 zł x 2 semestry  440 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!