Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Badania naukowe

Projekty badawcze prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną naszej uczelni finansowane są z środków własnych oraz środków zewnętrznych min., w ramach projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Szkole i pozyskanych funduszy unijnych. Łączna wartość realizowanych projektów zamyka się kwotą ponad 20 mln. zł. Intelektualnie dojrzałe i wartościowe zespoły pracowników naukowych gwarantują wysoki poziom realizacji szerokiego wachlarza prac naukowo-badawczych z pogranicza zarządzania, ekonomii, socjologii i psychologii. W projektach interdyscyplinarnych dominuje tematyka związana z problematyką zarządzania dot. zarządzania finansami, innowacjami, projektami unijnymi czy badaniami. Poniżej prezentujemy niektóre z nich:. Badania finansowane ze środków zewnętrznych (KBN/MNiI, UE):

 • Procesy dostosowawcze w gospodarce polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską - projekt Nr 1H02C04517 – PB 0153/022/99/17 finansowany był przez Komitet Badań Naukowych pod kierunkiem Walentyny Kwiatkowskiej. Badania dotyczyły, m.in. procesów dostosowawczych regulacji rachunkowości i sprawozdań finansowych przedsiębiorstw do wymagań Unii Europejskiej, konkurencji i współpracy w zarządzaniu organizacjami w sektorze usług finansowych oraz dostosowań struktur organizacyjnych i systemów zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie globalizacji,
 • Prokonkurencyjna strategia rozwoju gospodarczego Polski, (2003-2004), projekt Nr 2 H02C06624 finansowany był przez Komitet Badań Naukowych. Badania pod kierunkiem Ryszarda Piaseckiego obejmowały analizę komparatywną pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001 w aspekcie rynkowym i instytucjonalnym, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na sytuację małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Hiszpanii, (2003-2005) - projekt Nr 1 H02D-09326 finansowany był przez Komitet Badań Naukowych. Celem analizy prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach było ustalenie wpływu jaki wywierają bezpośrednie inwestycje zagraniczne na różne aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, (2004-2005) - projekt Nr 1 H02C 062 27 - finansowany był przez Komitet Badań Naukowych. Celem projektu było zdefiniowanie kluczowych determinantów rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce,
 • Partnership for fostering entrepreneurship and SME development (Partnerstwo dla przyspieszenia rozwoju przedsiębiorczości i MŚP), (2005-2009). Projekt w ramach Marie Curie Mobility Actions - 6th Framework Programme UE. Koordynator projektu – SWSPiZ. Celem projektu jest, m.in przygotowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju i zarządzania MŚP oraz zarządzanie projektami badawczymi, Regional Innovation Strategy for the Lodz Region (Regionalna Strategia Innowacji dla Regionu Łódzkiego), (2005-2008). Projekt w ramach Specific Support Actions - 6th Framework Programme. SWSPiZ jest partnerem konsorcjum. Celem projektu jest opracowanie strategii mającej na celu wzrost innowacyjnego zarządzania regionem,
 • Impact of Assessment Systems and Methodologies for Innovation Excellence (Wpływ systemu i metodologii ewaluacji na innowacyjną doskonałość), (2005-2007). Projekt w ramach Specific Support Action 6th Framework Programme UE, IASMINE. Koordynator projektu - SWSPiZ. Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie decydentom regionów uczestniczących w projekcie metodologii monitorowania i ewaluacji działań związanych z realizacją strategii innowacji.
  Innowacyjne przedsiębiorstwa – doskonalenie kadr sektora tekstylno-odzieżowego -TEX PLUS.
  Głównym zadaniem projekt realizowanego w ramach SPORZL jest wspomaganie wdrażania innowacyjności w przedsiębiorstwach,
 • Transformacja przedsiębiorstw tekstylno - odzieżowych z pracochłonnego w naukochłonny - LORIS TEX. Projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6, Regionalne strategie innowacji. Celem projektu jest m.in., ocena potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłu tekstylno–odzieżowego oraz ocena i analiza barier przekształcenia tradycyjnych firm tekstylno-odzieżowych w nowoczesne przedsiębiorstwa wysokich technologii,
 • Challenges and Prospects of Cross Border Co-operation in the Context of EU Enlargement CBCEDE (Wyzwania i perspektywy współpracy przygranicznej w kontekście rozszerzenie UE). Projekt w ramach Specific Support Action 6th Framework Programme UE. Projekt bada szanse i perspektywy rozwoju międzynarodowej współpracy i wymiany handlowej przedsiębiorstw, głównie małych i średnich w regionach przygranicznych w rozszerzonej Unii Europejskiej, Managing Childrens Care Institutions - What Makes the Difference. Projekt badawczy stanowiący badawczą część grantu finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w latach 2004-2008 (fundusze UE, budżet projektu 1,2 mln EUR, Nr A0527d1). Celem projektu jest wypracowanie modelu skutecznego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy. Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 – 2008, w priorytecie „Aktywna polityka rynku pracy”. Podstawowym zadaniem projektu jest wypracowanie orientacji na kapitał ludzki w urzędach pracy w Polsce,

Badania finansowane ze środków własnych – projekty indywidualne i zespołowe – prowadzone przez pracowników naukowych poszczególnych katedr:

 • Funkcjonalne sektory zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie (2004-2007), Jerzy Różański - kierownik zespołu badawczego. Celem projektu jest przedstawienie kluczowych dla efektywnego zarządzania strategicznego sektorów działalności przedsiębiorstwa, określenie zasad działania oraz opracowanie modelu strategii funkcjonalnych w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach umiędzynarodowiania i globalizacji (2004-2006), Jarosław Sokołowski - kierownik zespołu badawczego. Cel projektu: przedstawienie zmian, jakie w procesach decyzyjnych i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku występują w wyniku narastania procesów globalizacyjnych przedsiębiorstw,
 • Rola jakości w strategiach marketingowych na rynku B2B (2003-2005), Maciej Urbaniak – projekt indywidualny. Celem projektu było zidentyfikowanie roli systemów zarządzania w realizacji strategii marketingowych na rynku B2B, Opakowanie jednostkowe jako nośnik komunikacji rynkowej (2004-2007), Jadwiga Szymczak. Badania własne koncentrują się na próbie połączenia klasyfikacji znaków opartej na tzw. semiotyce konsumpcji,
 • Współzależność regionu łódzkiego z innymi regionami, transfer innowacji. Diagnoza i prognoza, (2003-2004). Projekt pod kierunkiem Łucji Tomaszewicz zakwalifikowany został do LORIS. Problemy badawcze dotyczyły poszukiwania determinant innowacyjności przedsiębiorstw w regionach na przykładzie województwa łódzkiego,
 • Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, (1994-2001), Łukasz Sułkowski – projekt indywidualny. Celem projektu było opisanie wpływu kultury na organizacje i proces zarządzania w Polsce na tle trójwymiarowego modelu kultury organizacyjnej,
 • Analiza porównawcza Międzynarodowych Standardów Rachunkowości z polskimi regulacjami i ich wpływ na wyniki finansowe spółek, (2004-2006), prof. dr hab. Alicja Jaruga - kierownik zespołu badawczego. Celem projektu jest ustalenie stopnia dostosowania regulacji krajowych rachunkowości do MSR i ustalenia różnic wymagających nowych rozwiązań prawnych a także po raz pierwszy badanie wpływu zastosowania MSR/MSSF na wyniki finansowe spółek,
 • Wpływ zmian w finansowaniu i organizacji ochrony zdrowia na efektywność zarządzania Zakładów Opieki Zdrowotnej, (2000-2004), Andrzej Jackiewicz - kierownik zespołu badawczego. Celem projektu było badanie wpływu sposobu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na racjonalne zarządzanie kosztami i płynnością Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Społecznych,
 • Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania w średniej wielkości wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach (BSC), (2006-2007), Andrzej Stolarski – projekt indywidualny. Celem badań jest opracowanie projektu BSC dla średniej wielkości wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa kompatybilnego z firmą matką i jego implementacja,
 • Pomiar kapitału intelektualnego oraz innych wartości niematerialnych w rachunkowości; wyzwania i ograniczenia, (2006-2007), Alicja Jaruga i Justyna Fijałkowska. Celem projektu jest przeprowadzenie badań z zakresu zastosowania i przydatności w zarządzaniu metod pomiaru, odwzorowania oraz komunikowania kapitału intelektualnego i zasobów niematerialnych w celu kompleksowego zarządzania wartością wynikającą z teorii kompetencji i zdolności organizacji,
 • Kształtowanie rynku szkolnictwa wyższego – Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej, (2002-2003), Roman Patora – projekt indywidualny. Badania empiryczne i analizy teoretyczne dotyczyły specyfiki zarządzania szkołami wyższymi niepublicznymi, które stanowią w Polsce nowy, ale bardzo dynamicznie rozwijający się sektor gospodarczy.
Studia jednolite magisterskie 
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!