Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Ekonomia w Społecznej Akademii Nauk
KONCEPCJA KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia na kierunku „ekonomia” jest wykształcenie wykwalifikowanych ekonomistów - zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym, którzy będą wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale także umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do badania zjawisk i procesów gospodarczych – zarówno w wymiarze regionalnym, jak i krajowym oraz międzynarodowym. Studenci posiądą podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi oraz specjalistyczne umiejętności uzyskane w ramach wybieranej specjalności.

CO PO STUDIACH?:

Absolwenci kierunku ekonomia będą przygotowani do pracy w różnych sektorach i segmentach rynku lokalnego, regionalnego, krajowego (w szczególności w przedsiębiorstwach gospodarczych, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych - głównie na stanowiskach operacyjnych). Ponadto posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci będą także potrafili poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

W zakresie umiejętności językowych absolwenci posiadają praktyczną znajomość języka angielskiego, pozwalającą im formułować proste wypowiedzi ustne, pisemne oraz czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące wybranych problemów gospodarczych oraz biznesu.

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw (spec. licencjacka)

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA:

Na tej atrakcyjnej specjalności studenci zdobędą wiedzę z zakresu gospodarki finansowej oraz nowoczesnych metod podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Uzyskają praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami i technikami zarządzania finansowego wykorzystywanymi w planowaniu finansowym, ocenie sytuacji finansowej oraz wycenie wartości przedsiębiorstwa. Poznają metody kalkulacji kosztów przedsiębiorstwa oraz sposoby efektywnego gospodarowania jego zasobami. Ponadto będą również potrafili określić rentowność działalności przedsiębiorstwa oraz zarządzać ryzykiem. Nabyte kwalifikacje umożliwią im efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami. Poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa umożliwi im ich praktyczne wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dodatkowo zostaną przygotowani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i systemów rachunkowości w przedsiębiorstwie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci specjalności będą przygotowani zarówno do prowadzenia własnej firmy, jak i pracy w działach finansowo-księgowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Będą mogli podjąć pracę w jednostkach gospodarczych: tak prywatnych jak i publicznych – w szczególności wydziałach finansowych administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach finansowych takich jak: m.in. urzędy i izby skarbowe, działy finansowe urzędów samorządowych, celnych i spółek komunalnych.

Ekonomia menedżerska (spec. licencjacka)

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA:

Program specjalności „Ekonomia menedżerska” powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw i instytucji publicznych na profesjonalne kadry menedżerskie. Studenci tej specjalności zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych. Program studiów został ukierunkowany na kształtowanie umiejętności podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych, wyznaczania strategii rozwoju przedsiębiorstwa i zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia mikro- i makroekonomicznego.

W trakcie realizacji programu studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki, uczą się metod wykorzystania i przetwarzania informacji ekonomicznych w celu profesjonalnego rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wyposażeni zostaną w umiejętność praktycznego wykorzystania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych właściwych dla danego podmiotu gospodarczego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci ekonomii menedżerskiej będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, instytucji publicznych i organizacji społecznych. Umiejętność łączenia wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej umożliwi im podjęcie zatrudnienia w instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych na stanowiskach menedżera, specjalisty ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dyrektora ekonomicznego, eksperta gospodarczego, analityka oraz doradcy ekonomicznego klienta.

Dzięki zdobytym w trakcie studiów kompetencjom twardym (zawodowym) i miękkim (umiejętność komunikowania, autoprezentacji, pracy w zespole, kreatywnego myślenia, motywowania, organizowania pracy własnej i cudzej, umiejętności przywódcze) będą mogli podjąć pracę we wszelkiego rodzaju organizacjach gospodarczych. Zostaną także przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Analityka ekonomiczna w transporcie, logistyce i spedycji (specjalność inżynierska)

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA:

Wydział w Tarnobrzegu jako jedyny w Polsce będzie prowadził studia inżynierskie na tej atrakcyjnej specjalności. Wyjątkowy charakter studiów tworzy specjalnie opracowany blok przedmiotów zawodowych obejmujących przedmioty z zakresu ekonomii, zarządzania, transportu i logistyki obejmujący m.in. inżynierię ruchu w transporcie, infrastrukturę firm transportowych, logistycznych i spedycyjnych, logistykę transportową, ekonomiczne aspekty obsługi technicznej pojazdów samochodowych, diagnostykę samochodową oraz problemy użytkowania różnych środków transportu z uwzględnieniem najbardziej popularnego i najczęściej wykorzystywanego transportu samochodowego. Dodatkowo studenci poznają budowę i techniczne podstawy eksploatacji środków transportu i zasad przekraczania granic państwowych z ładunkami i pasażerami. Przekazywana wiedza uwzględnia rozwiązania prawne i organizacyjne obowiązujące w UE.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci specjalności „Analityka ekonomiczna w transporcie, logistyce i spedycji” uzyskają tytuł inżyniera umożliwiający im podjęcie pracy na stanowiskach o profilu inżynierskim, jak też menedżerskim w sektorze transportu, logistyki i spedycji. Będą mogli ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach ekonomicznych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego. Uzyskana wiedza umożliwi im także pracę w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, jako operatorom logistycznym i zarządzającym zestawami środków transportu stosowanych w realizacji procesów przewozowych. Będą również mogli podjąć pracę w specjalistycznych komórkach administracji publicznej i samorządowej, sądownictwie, policji, wojsku czy służbie zdrowia. Ponadto będą przygotowani do pracy w organach służby celnej oraz agencjach i składach celnych. Podkreślić należy, że w prognozach dla branż ManpowerGroup uznała, że sektor transportu i logistyki jest najstabilniejszym oraz będzie jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce w przyszłości – co przyczyni się do zwiększenia zapotrzebowania na tego typu specjalistów.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!