Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk

Program trzyletnich studiów pierwszego stopnia pozwala przekazać słuchaczom niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i praktycznego przygotowania do rozwiązywania problemów wywołanych różnego rodzaju zagrożeniami. Realizowane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, terroryzmu, a także zarządzania kryzysowego, kryminalistyki i prawa. Studenci nabywają wiedzę, która umożliwi im pracę w służbach mundurowych oraz pozwoli znaleźć pracę w tych służbach, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne oraz za zarządzanie kryzysowe i ratownictwo.

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
 • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
Dlaczego warto?

 • Zdobędziesz wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa, po atakach na World Trade Centre, jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.
 • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
 • Możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem
 • Studenci mają możliwość odbycia praktyk w:
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Komendzie Wojewódzkiej Policji i Komendach Powiatowych Policji
  • Straży Granicznej
  • Wojewódzkim Sztabie Wojskowym
  • Wojskowej Komendzie Uzupełnień
  • Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

CO PO STUDIACH?

Student po uzyskaniu wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i koordynacji działań służb zarządzania kryzysowego, może pracować w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach sektora publicznego. Osoba po ukończeniu tych studiów może także podjąć pracę w:

 • Kadrach Wojska Polskiego
 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Straży Miejskiej
 • Służbie Więziennej
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego

oraz w sektorze gospodarczym w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, obronnością i ochroną osób i mienia w charakterze menedżera bezpieczeństwa. Jest także przygotowana w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronności.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Obszar kształcenia ogólnego:

 • BHP i ergonomia
 • Język obcy (do wyboru)
 • Socjologia
 • Logika
 • Etyka społ.
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne

Obszar kształcenia podstawowego:

 • Filozofia
 • Historia
 • Geografia
 • Ekonomia (miko i makro)
 • Wiedza o państwie i prawie
 • Administracja
 • Organizacja i zarządzanie
 • Przedsiębiorczość
 • Współczesne systemy polityczne
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Strategia bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe

Obszar zajęć do wyboru:

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Komunikowanie publiczne w syt. kryzysowych
 • Bezpieczeństwo przed. i wywiad gosp.
 • Przygotowanie seminaryjno-metodologiczne
 • Przywództwo i negocjacje
 • Dowodzenie i techniki operacyjne
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty pomocy kryzysowej
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Społeczeństwo obyw. w ochronie bezp.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo publiczne - przedmioty specjalnościowe i specjaliz. do wyboru:

 • Systemy bezpieczeństwa państwa
 • Kierowane i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa i obronności
 • Policja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • System penitencjarny jako element polityki bezpieczeństwa Państwa
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Metody i formy pracy policji
 • Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Rekrutacja i awans zawodowy funkcjonariuszy służb mundurowych
 • Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa - przedmioty specjalnościowe i specjaliz. do wyboru:

 • Informacja a bezpieczeństwo
 • Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa
 • Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa
 • Zarządzanie jednostką penitencjarną
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
 • Prawne aspekty zarządzania w systemie bezpieczeństwa
 • Zarządzanie personelem w instytuacjach bezpieczeństwa

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo - przedmioty specjalnościowe i specjaliz. do wyboru:

 • Obrona cywilna i ochrona ludności
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym
 • Infrastruktura krytyczna w bezpieczeństwie publicznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Centra zarządzania kryzysowego-organizacja i zadania
 • Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie własne samorządu terytorialnego
 • Przywództwo i komunikowanie w organizacjach zhierarchizowanych
 • Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

<< wstecz
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!