Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Zarządzanie – studia pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk

Unikalne korzyści dla Ciebie:

 • dostosowane do potrzeb rynku pracy metody kształtowania wiedzy i umiejętności
 • zajęcia prowadzone w formułach warsztatowych, laboratoryjnych oraz gier symulacyjnych
 • wykładowcy z bogatym doświadczeniem zawodowym
 • możliwość współuczestnictwa w realizacji projektów badawczych
 • innowacyjne technologie w nauczaniu
 • studiując w SAN spotkasz kolegów po fachu

Kierunek Zarządzanie w Społecznej Akademii nauk daje studentowi możliwość poznania zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do diagnozowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w działalności organizacji w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym. Potrafi w sposób skuteczny i efektywny dokonać analizy przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach zarówno w wymiarze gospodarczym jak i psychospołecznym. Nabyta wiedza oraz kompetencje predestynują absolwenta do zajmowania kluczowych stanowisk menadżerskich na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu. Bazuje na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.

Specjalności:

 • Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym
  Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności jak i formę organizacyjną. Zagadnienia omawiane na specjalności zapoznają studentów ze współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami tworzenia i wdrażania strategii organizacji. Studenci pozyskują wiedzę obejmującą problematykę zarządzania zmianami i wprowadzaniem innowacji organizacyjnych oraz zarządzania zespołami. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:
  • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
  • zarządzanie przedsiębiorstwami,
  • zarządzanie w sektorze publicznym,
  • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  Kształcenie w ramach specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest adresowane do studentów zarządzania, których interesuje szeroko ujęta problematyka uczestnictwa człowieka w organizacji. Celem specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji – ludźmi i ich potencjałem. Oferta kierowana jest do studentów planujących kierować działami personalnymi w organizacjach, chcących pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi z zakresu ZZL oraz tych którzy kierują lub planują kierować organizacjami mając świadomość znaczenia i roli zatrudnionych w nich ludzi. Specyfika specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi realizowana jest w zakresie dwóch obszarów: teoretycznego jak i praktycznego:
  • w ramach poznania teoretycznego słuchacze uświadomią sobie jak ważną rolę odgrywa proces zarządzania personelem dla organizacji, w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania przez organizację jej kluczowych celów;
  • w wymiarze praktycznym studenci nabędą szereg umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy w działach HR.
 • E-commerce i Marketing
  Cyfryzacja i technologizacja współczesnego świata sprawiła, że w sposób wykładniczy wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie specjalistów o kompetencjach związanych z rozwojem e-gospodarki. Rozwój koncepcji indywidualnego podejścia do klienta narzuca konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C. W toku zajęciowym studenci kształcą swoje umiejętności z zakresu zdolność określania potrzeb informacyjnych organizacji oraz wykorzystania zagregowanych informacji w procesach zarządczych, znajomość procesów, metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, sprawnego posługiwania się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy, efektywności public relations, analiz zachowań nabywców oraz wzmocnienia kreatywnego oraz zespołowego działania.

  Nowa gospodarka oparta na informacji i technologiach wymusza szereg zmian w zakresie realizacji podstawowych działań przedsiębiorstw. Specjalność E-commerce i Marketing została utworzona właśnie w odpowiedzi na to zapotrzebowanie by menedżerowie przyszłości posiadali pogłębioną wiedzy o rynku i jednoczesnej potrafili skutecznie stosować metody podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w wirtualnym środowisku. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:
  • Marketing w przedsiębiorstwie,
  • E-commerce,
  • Aktywna komunikacja marketingowa.
 • Zarządzanie Logistyczne
  Obecnie niemal każde działanie w życiu codziennym mieszkańców Ziemi jak i pomiotów rynkowych wiąże się z logistyką. Sprawna organizacja i skuteczne działanie to podstawa sukcesu. W zgodzie z tym nurtem we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przepisów i unormowań prawnych, procesów zarządzania oraz metod i technik optymalizacji pozwala na sprawne analizowanie sytuacji rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji związanych z działaniami logistycznymi. Szeroka wiedza i umiejętności diagnozowania, budowania strategii logistycznych, posługiwania się metodami oraz technikami zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw, przepływem zapasów oraz optymalizacji procesów transportowych pozwoli absolwentowi specjalności Zarządzanie logistyczne na dopasowanie logistyki przedsiębiorstwa do autentycznych potrzeb klientów. Specjalność Zarządzania logistyczne przygotowuje przyszłych menedżerów oraz specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami w podmiotach gospodarczych.
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
  W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z szeroko rozumianego zakresu Finansów i Rachunkowości. Celem specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, która umożliwi prowadzenie księgowości oraz ksiąg handlowych dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Specjalność ta przygotowuje przyszłych księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów w zakresie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm i innych podmiotów.

  Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:
  • Rachunkowość przedsiębiorstw,
  • Rachunkowość sektora publicznego,
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
  • Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach.
Wykładowcy z doświadczeniem:

 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Muzahim Al-Noorachi
 • prof. dr hab. Andrzej Pomykalski
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. M Walczak
 • prof. dr hab. Mirosław Wypych
 • dr Michał Chmielecki
 • dr Janusz Gawryś
 • dr Jarosław Gawryś
 • dr Andrzej Jackiewicz
 • dr Katarzyna Kolasińska-Morawska
 • dr Andrzej Marjański
 • dr inż. Paweł Morawski
 • dr Łukasz Prysiński
 • dr Ewa Stroińska
 • dr Halina Sobocka - Szczapa
Dlaczego warto?

Kierunek Zarządzanie jest dla tych, którzy chcą kształtować przyszłość, bowiem „jutro jest to dziś tylko cokolwiek dalej”. Dołącz do ludzi którzy z pasją i zaangażowaniem zgłębiają tajniki wiedzy strategicznego działania w gospodarce opartej na wiedzy i technologii. Wybierz przyszłość – wybierz Zarządzanie.

 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies”, czyli analizy przypadku, pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.
 • Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu Uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki. Dzięki temu nabywają niezbędnych umiejętności menedżerskich.
 • Wybrane moduły możesz realizować po angielsku.
 • Możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem
Opiekun kierunku:

Dodatkowych informacji o ofercie edukacyjnej na kierunku Zarządzanie w SAN udziela dr Katarzyna Kolasińska-Morawska. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące podjęcia studiów na kierunku Zarządzanie w naszej uczelni, chętnie doradzę, podpowiem ...

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska
kkolasinska@spoleczna.pl

CO PO STUDIACH?

Interdyscyplinarność kierunku zarządzania sprawia, że absolwent po ukończeniu kierunku może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy zarówno w krajowych jak i międzynarodowych organizacjach, wykonując powierzone mu funkcje na równych stanowiskach względem uprofilowanych specjalności.

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę:
 • w każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej,
 • jako inspektor w organizacjach i podmiotach administracji państwowej,
 • jako zarządzający procesami produkcji,
 • jako lider projektów w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych,
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi jako specjalista ds. zatrudnienia oraz płac,
 • w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi jako menedżer bądź specjalista ds. doradztwa personalnego,
 • w instytucjach zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej,
 • w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu odpowiedzialnych za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek,
 • w przedsiębiorstwach wirtualnych jako specjalista ds. branży e-commerce odpowiedzialnym za zarzadzanie komunikację oraz sprzedaż w Internecie,
 • w przedsiębiorstwach branży logistycznej jako specjalista ds. obsługi klienta, dystrybucji, zaopatrzenia oraz organizacji ruchu transportowego,
 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie, oraz w organizacjach non-profit, instytucjach kultury.

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych) jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają umiejętności zarządzania podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Posiadają także rozbudzone zainteresowania poznawcze dzięki czemu są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kontynuacją ścieżki naukowo-kompetencyjnej jest podjęcie nauki na jednym z profili specjalnościowych kierunku Zarządzanie II stopień (studia magisterskie):

 • Menedżerskim, Human Resources, E-business & Professional Communication, Logistyki w Zarządzaniu, Administracji i Zarządzania Publicznego, Finansów i Rachunkowości lub Zdrowia Publicznego,

 • lub
 • elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA: Zarządzanie + Master of Science in Professional Communication z następującymi profilami specjalnościowymi:
  • Agile Commerce
  • Business Management
  • Health Management
  • Infologistics

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Realizowane zagadnienia

Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego i kompetentnego zarządzania zgromadzonymi w niej zasobami. Wiedza oraz technologia stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie w trakcie toku kształcenia uczestniczą w interaktywnych wykładach, ćwiczeniach na których analizowane są studia przypadków, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji naukowo – zawodowych mogą uczestniczyć w realizowanych grupowych i indywidulanych projektach badawcze mające na celu rozwiązanie wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Obszar kształcenia kierunkowego:

 • Podstawy Zarządzania
 • Podstawy Ekonomii
 • Marketing
 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • Metody badań i analiz rynku
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie wiedzą i transfer technologii
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Umiejętności interpersonalne
 • Systemy zarządzania jakością
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • ICT w zarządzaniu
 • Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu

Wybrane obszary zajęć do wyboru:

 • Controling w przedsiębiorstwie
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Consulting w zarządzaniu
 • Pozyskiwanie środków na inwestycje
 • E-firma
 • Zarządzanie informacją w Internecie
 • Zarządzanie relacjami biznesowymi
 • Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Wybrane obszary zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności):

 • Metody i techniki zarządzania
 • Zintegrowana komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Rozwój przedsiębiorstw i procesy inwestowania
 • Kompetencje menedżera
 • Strategie przedsiębiorstw w czasie kryzysu
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP
 • System administracji publicznej
 • Organizacja służb ochrony osób i mienia
 • Etyka i standardy zatrudnienia
 • Administrowanie kadrami z elementami prawa pracy
 • Metody wyposażania organizacji w personel
 • Systemy motywowania w organizacji
 • Ocena pracy i zarządzanie wynikami
 • Strategiczne planowanie marketingowe
 • Zarządzanie marką
 • Prawo, procedury i dokumentacja w sprzedaży
 • Cyfryzacja i gospodarka elektroniczna
 • Nowe media w komunikacji
 • PR w budowaniu reputacji firmy
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Innowacje w systemach logistycznych
 • Logistyka w dystrybucji
 • Ekonomika transportu
 • Finansowa ocena projektów rozwojowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Metody rachunkowości
 • Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Finanse zakładów ubezpieczeń
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 • Ochrona klienta na rynku usług finansowych

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, technik komputerowych oraz informatycznych narzędzi modelowania procesów i projektów biznesowych oraz modułów zintegrowanych systemów zarządzania. W powiązaniu z charakterem tematyki przedmiotowej prowadzone są również terenowe zajęcia studyjne zarówno w podmiotach gospodarczych jak i publicznych.

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

Wiedza zdobyta w czasie 3–letnich studiów w połączniu z nabytymi umiejętności oraz kwalifikacjami stanowią solidną bazę w rozpoczęciu kariery zawodowej menedżera.

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!