Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości w oryginale
 • formularz rekrutacyjny - pobierz
 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunki fizjoterapia i kosmetologia)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • kserokopia dokumentu tożsamości (np. obie strony dowodu osobistego)
 • dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych wniesionych na jedno z poniższych kont
Kandydaci na studia II stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości w oryginale
 • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich
 • kserokopia suplementu do dyplomu
 • formularz rekrutacyjny - pobierz
 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunki fizjoterapia i kosmetologia)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • kserokopia dokumentu tożsamości (np. obie strony dowodu osobistego)
 • dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych wniesionych na jedno z poniższych kont

Dokumenty przyjmowane są przez  Biuro Rekrutacji. Na uzupełnienie dokumentów (np. dostarczenie świadectwa maturalnego) kandydat ma 7 dni od daty otrzymania dokumentu.

Wszystkich kandydatów zachęcamy do skorzystania z REKRUTACJI ON-LINEWypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia - należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów w ciągu 7 dni od daty rejestracji on-line. W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w podanym terminie, prosimy o kontakt. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji oraz ułatwienie procesu rekrutacji. 


dokumenty   Formularz rekrutacyjny (nie jest wymagany w przypadku rekrutacji on-line): [pobierz]

Numery kont bankowych uczelni
 • BANK MILLENNIUM SA
  O/Łódź
  77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; ewentualnie potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim
 • posiadanie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,  zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w RP, a w przypadku studiów drugiego stopnia zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w RP
 • zezwolenie od wojewody na zamieszkanie na terytorium RP
 • potwierdzenie zameldowania
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej i rejestracyjnej oraz czesnego za I semestr studiów
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości czy dyplomem ukończenia studiów wyższych.

W przypadku nostryfikacji świadectw- organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce!

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!